Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van jelsma-online. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en aanbiedingen door jelsma-online, tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst. Door het aangaan van een de afname van een de onlinemarketingdiensten en producten van jelsma-online, verklaart u op de hoogte te zijn van deze leveringsvoorwaarden. Jelsma-online behoudt het recht om ten alle tijden de algemene voorwaarden aan te passen, zonder daarvan de klant op de hoogte te hoeven stellen.

 1. Definities

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie jelsma-online een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten en/of producten.

 1. Toepasselijkheid
 2. Door ondertekening van een overeenkomst met jelsma-online verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene leveringsvoorwaarden van jelsma-online en dat hij met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat.
 3. Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en jelsma-online opgenomen wordt.
 1. Aanbieding en acceptatie
 2. Alle offertes en prijsopgave door jelsma-online zijn geheel vrijblijvend.
 3. Het ondertekenen van een door jelsma-online uitgeschreven offerte resulteert in een overeenkomst met jelsma-online.
 4. Offertes, prijsopgaven en aanbiedingen door jelsma-online blijven 30 dagen geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door jelsma-online. Facturering geschiedt op basis van deze offerte.
 5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. 
 1. Uitvoering van de overeenkomst
 2. Jelsma-online zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 3. Als en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft jelsma-online het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan jelsma-online aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan jelsma-online worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan jelsma-online zijn verstrekt, heeft jelsma-online het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. jelsma-online is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat jelsma-online is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor jelsma-online kenbaar behoorde te zijn.
 6. Als is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan jelsma-online de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 7. Opdrachtgever vrijwaart jelsma-online voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.
 1. Duur en beëindiging
 2. Jelsma-online heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met jelsma-online gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden.
 3. Jelsma-online heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen als de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.
 1. Levering en levertijd
 2. Jelsma-online gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten.
 3. Mocht jelsma-online onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan jelsma-online alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij jelsma-online een termijn van minimaal 14 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.
 1. Overmacht
 2. Jelsma-online aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer jelsma-online als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.
 3. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal jelsma-online alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en jelsma-online geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele al geleverde prestaties door jelsma-online tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.
 1. Prijzen
 2. Alle geoffreerde en vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.
 3. Wijzigingen in de tarieven worden door jelsma-online minimaal 30 dagen van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden.
 1. Betaling
 2. Vanaf het moment dat een overeenkomst voor een opdracht wordt gesloten tussen de opdrachtgever en jelsma-online is er een betalingsverplichting voor de opdrachtgever. De opdrachtgever dient binnen 10 werkdagen na het verzenden van de factuur door jelsma-online het verschuldigde bedrag te voldoen. Bij een overeenkomst zal er een rekening gestuurd worden van 50% van het totaalbedrag en bij oplevering zal er een 2e rekening volgen van 50%.
 3. In genoemde gevallen behoudt jelsma-online zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.
 4. Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn (14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschrijdt, is hij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke. Wanneer er binnen 14 dagen na het versturen van een aanmaning nog geen betaling verricht is, is de opdrachtgever de wettelijke rente over het openstaande bedrag en € 50,- aanmaningskosten verschuldigd aan jelsma-online.
 5. Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 14 dagen na facturering jelsma-online hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 14 dagen na verzending voldaan moet worden.
 6. Opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde goederen en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen richting, tegenover, naar jelsma-online heeft voldaan.
 1. Copyright
 2. Het eigendom van door jelsma-online verstrekte ideeën, concepten of (proef)- ontwerpen blijft volledig bij jelsma-online, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan jelsma-online hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is jelsma-online gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
 3. Jelsma-online behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 4. Al het door jelsma-online vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van jelsma-online niet worden bewerkt of verwerkt in andere producten dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is, tenzij hiervoor expliciet toestemming is verleend.
 1. Aansprakelijkheid
 2. Voor zover jelsma-online bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop jelsma-online weinig of geen invloed kan uitoefenen kan jelsma-online op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met jelsma-online of hiervan verbreken ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met jelsma-online.
 3. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is jelsma-online slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van jelsma-online voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
 4. Opdrachtgever vrijwaart jelsma-online voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen ter zake schade die enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van jelsma-online.
 5. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. Jelsma-online kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.
 6. Jelsma-online is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht.
 7. De opdrachtgever dient jelsma-online terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door jelsma-online geleden schade.
 8. Jelsma-online is niet aansprakelijk voor schade die door de opdrachtgever of door derden wordt toegebracht aan de opgeleverde website in een kennelijke poging om deze te onderhouden.
 9. Jelsma-online is niet aansprakelijk door gebreken in de dienstverlening van derden die door ons worden ingeschakeld.
 1. Wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden
 2. Jelsma-online behoudt zicht het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 3. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van al gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
 4. Als de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemeneleveringsvoorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene leveringsvoorwaarden of binnen 7 dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.
 1. Overig
 2. Jelsma-online zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt ook voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan jelsma-online.
 1. Eigendomsrecht

De eigendom van producten, diensten, adviezen en campagnes blijven in bezit van jelsma-online tot dat de klant, afnemer, de betalingsverplichting heeft voldaan.

×